top of page

FitYes Fitness Group

Public·36 members
Andrew Davis
Andrew Davis

Cum să calculezi durata de recuperare a investiției cu formula excel


Cum sÄ calculezi durata de recuperare a investiÈiei cu formula excel
Durata de recuperare a investiÈiei este un indicator financiar care mÄsoarÄ timpul necesar pentru ca o investiÈie sÄ ÃÈi recupereze costul iniÈial din profiturile generate de aceasta. Acest indicator este util pentru a evalua rentabilitatea Èi riscul unei investiÈii, precum Èi pentru a compara diferite alternative de investiÈii. Cu cÃt durata de recuperare este mai scurtÄ, cu atÃt investiÈia este mai atractivÄ Èi mai sigurÄ.


Pentru a calcula durata de recuperare a investiÈiei cu formula excel, avem nevoie de urmÄtorii paÈi:


durata de recuperare a investitiei formula excel  • EstimÄm valoarea investiÈiei iniÈiale Èi o introducem Ãntr-o celulÄ din excel (de exemplu, A1).  • EstimÄm veniturile nete (profiturile) pe care investiÈia le va genera Ãn fiecare an Èi le introducem Ãn celulele adiacente (de exemplu, B1, C1, D1 etc.).  • CalculÄm fluxul de numerar cumulat al investiÈiei, adicÄ suma veniturilor nete obÈinute pÃnÄ Ãn fiecare an. Pentru aceasta, folosim formula =SUM(B1:Bx), unde x este numÄrul anului respectiv. Introducem aceastÄ formulÄ Ãn celulele de sub veniturile nete (de exemplu, B2, C2, D2 etc.).  • IdentificÄm anul Ãn care fluxul de numerar cumulat devine egal sau mai mare decÃt valoarea investiÈiei iniÈiale. Acesta este anul Ãn care investiÈia ÃÈi recupereazÄ costul iniÈial. Ãn cazul Ãn care fluxul de numerar cumulat nu devine niciodatÄ egal sau mai mare decÃt valoarea investiÈiei iniÈiale, ÃnseamnÄ cÄ investiÈia nu se recupereazÄ niciodatÄ.  • CalculÄm durata exactÄ de recuperare a investiÈiei Ãn ani Èi fracÈiuni de an. Pentru aceasta, folosim formula =y+(A1-Fy)/Gy, unde y este numÄrul anului Ãn care investiÈia se recupereazÄ, Fy este fluxul de numerar cumulat la sfÃrÈitul anului y Èi Gy este venitul net obÈinut Ãn anul y+1. Introducem aceastÄ formulÄ Ãntr-o celulÄ din excel (de exemplu, E1).Rezultatul obÈinut reprezintÄ durata de recuperare a investiÈiei exprimatÄ Ãn ani Èi fracÈiuni de an. De exemplu, dacÄ avem o investiÈie iniÈialÄ de 100.000 euro Èi venituri nete estimate la 20.000 euro pe an timp de Èase ani, durata de recuperare a investiÈiei va fi de 5 ani Èi 0,25 ani (sau 5 ani Èi 3 luni).


Pentru a simplifica calculele Èi a vizualiza mai bine rezultatele, putem folosi un tabel excel ca cel de mai jos:


An InvestiÈie iniÈialÄ Venit net Flux de numerar cumulat


-------------------------------------------------------------


0 -100.000


1 20.000 -80.000


2 20.000 -60.000


3 20.000 -40.000


4 20.000 -20.000


5 20.000 0


29c81ba772


https://www.connectingsurvivors.com/group/brain-tumor-survivors/discussion/f84a6911-b282-466f-aba1-368e105ff27d

https://en.nuuuuz.com/group/lab-workshop-tour/discussion/adf055b2-4f22-4be6-833c-32eb9256e051

https://www.stemcuriosity.org/group/mysite-200-group/discussion/7a410fec-ea84-45ef-90e4-ff23aaedca72

About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
bottom of page